Czy Tenczyn będzie pomnikiem historii ?
..................................................................................
 
W dniu 21 lutego 2013 r. do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpłynął wniosek w sprawie
uznania ruin zamku Tenczyn w Rudnie za pomnik historii. Pomniki historii ustanawiane są
od 1994 r., do dziś to najwyższe wyróżnienie nadano 54 zabytkom. Z każdym rokiem, lista
najcenniejszych obiektów sukcesywnie powiększa się.  Znajdują się na niej obiekty o
szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa
kulturowego naszego kraju.
Pomnik historii to jedna z czterech form ochrony zabytków wymienionych w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o
szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on
ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do elitarnego grona pomników historii mogą dołączać
obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki
techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci
najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne.
Wniosek Gminy Krzeszowice uzyskał nie tylko pozytywną opinię ale wręcz gorącą rekomendację Małopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków -  Pana Jana Janczykowskiego który w swojej opinii podkreślił że ruiny Tenczyna są jednym z największych
zabytków tego typu na obszarze obecnej Polski.

Za pomnik historii mogą być uznane zabytki które:

• zachowały pierwotną kompozycję przestrzenną lub uległy nieznacznym przekształceniom,
• są jednorodne stylowo lub o czytelnych i zharmonizowanych ze sobą nawarstwieniach
• są należycie wyeksponowane w przestrzeni miejskiej lub krajobrazie i zachowały pierwotne relacje z otoczeniem,
• są dziełami wybitnych twórców, np.: architektów, planistów, architektów krajobrazu,ogrodników,
• są dobrze zachowane lub w stanie pozwalającym na ich rewaloryzację,
• są przedmiotem troski konserwatorskiej

Na liście Pomników Historii znajdują się między inymi:
Biskupin – rezerwat archeologiczny   
Grunwald - Pole Bitwy
Kraków – historyczny zespół miasta
Wieliczka – kopalnia soli
Malbork – zespół zamku krzyżackiego

Wejście Tenczyna na tą elitarną listę zabytków byłoby nie tylko potwierdzeniem jego najwyższych walorów architektonicznych lecz
również gwarancją stałej opieki nad nim ze strony państwa.
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo! Web Hosting commands from within Yahoo! SiteBuilder.