"Magazyn Krzeszowicki" oraz "Samorządowy
Kurier Krzeszowicki
" informują o remoncie
Tenczyna
..................................................................................
 
W ostatnim numerze dwutygodnika samorządowego "Magazyn Krzeszowicki" z dnia
29 listopada 2012 r. ukazał się artykuł podsumowujący dotychczasowy przebieg prac
remontowych na Tenczynie. Artykuł ten opublikowała też lokalna bezpłatna gazeta
"Głos Krzeszowicki". Krzeszowicki Kurier Samorządowy nr 13 (39) z grudnia br.
informuje z kolei o złożeniu przez Gminę Krzeszowice w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wniosku o dotację na kolejny etap prac zabezpieczających
ruiny zamku
.